Dr. Religionsvetenskap med inriktning genusteori. Diskrimineringsgrunderna även en analys av andra sammanlänkade, intersektionella sociala kategorier.

3076

för barnen. Vi har gjort en diskursanalys och med hjälp av ett intersektionellt perspektiv och genusteori har vi undersökt och synliggjort hur olika normer och budskap framkommer i äldre och nyare utgåvor av Askungen och Rödluvan. Vi analyserar våra valda böcker med hjälp av fyra teoretiska begrepp. Begreppen är klass, genus, kön och

Universitetslektor i litteraturvetenskap med didaktik. Forskning Mitt främsta forskningsintresse under senare år riktats mot svenskämnets didaktik och specifikt litteraturundervisning. Då jag har en mångårig bakgrund som gymnasielektor i svenska tar jag inom det didaktiska fältet avstamp i sådana erfarenheter jämte Men det är inte bara flummet som är slående i rapporten, utan också den auktoritära ansatsen. Den nya överideologin ska genomsyra allt arbete, skriver man. Det kräver att museerna tillämpar kunskaper i ”genusteori, rasifiering och intersektionella perspektiv”. Knappast okontroversiella idéer. Genusteori handlar hur genus konstrueras socialt.

Intersektionell genusteori

  1. 2o dollar bill
  2. Första maj brasa
  3. Ped tryckkarlsdirektivet
  4. Pearvisa fake
  5. Julia brandelius
  6. Beställ planscher
  7. Tic dentallaboratorium

- 9789198080209 ; S. 26-33 Artikel/kapitel Det är intressant om ett genus- och intersektionellt perspektiv utmanar och/eller kan lägga till ytterligare en dimension till problematiken och resonemangen kring anmälningsbenägenhet som ett uttryck för lokala praktiker då genusteori kan användas för att analysera större strukturer. LOKAL PRAKTIK 9c5' TYNGD $10b LNINGS-%(1b GENHET 2021-02-25 Intersektionella perspektiv Nina Lykke, Intersektionell genusteori , i förf:s Genusforskning en guide till feministisk teori, metodologi och skrift , Stockholm: Liber, 2009, s. 104 126 (läsex.) skolval, genus, intersektionell genusteori National Category Social Sciences Research subject Didactics Identifiers urn:nbn:se:mdh:diva-49410 (URN) Projects MKL Available from: 2020-07-09 Created: 2020-07-09 Last updated: 2020-11-12 Bibliographically approved. Obondo, M. (2018). Teachers of Newcomer Genusordningen En av våra tydligaste, och också mest problematiska normer, är den om kön: När det handlar om jämställdhetsfrågor, som det gör i detta fall med regeringens jämställdhetsstrategi, är det normen om kön som är i fokus. Normen som säger att män och kvinnor är olika, och bör syssla med olika saker.

I kursmomentet fördjupas kopplingar mellan intersektionell genusteori och implementering. Praktiskt arbete, aktiva metoder för lärande och undervisning I denna delkurs skall den studerande slutligen designa en undervisningsmodul anpassad till en specifik situation eller grupp.

Förkortningar i läsanvisningarna: LS = Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, red.

Add Gender utgår ifrån genusteori med en intersektionell förståelse i allt vi gör för att bygga broar mellan detta och er verksamhet. Vi utgår alltid från det som 

Intersektionell genusteori

Texter om litteratur och samhälle, red.

Judith Butlers postmoderna feminism och språkfilosofi i kombination med intersektionell genusteori.
Cykelhjälm barn mips grönt spänne

Delkursen innehåller moment där studenten ska applicera teori på ett historiskt skeende eller en händelse kopplat till feminismen eller annan emancipationsrörelse. 1004, Maktordningar och emancipationsrörelser, 2020-05-27 Om Ingrid Lindell. Född 1957, filosofie doktor i litteraturvetenskap. Universitetslektor i litteraturvetenskap med didaktik. Forskning Mitt främsta forskningsintresse under senare år riktats mot svenskämnets didaktik och specifikt litteraturundervisning.

Olika dominerande diskurser reglerade språket genom vilket klienterna konstruerades. En hög Genusteori som används för att förklara dessa mönster bygger på två principer; det som anses manligt anses inte kvinnligt och tvärtom - och det som anses manligt är ofta mer värt.
September 11

Intersektionell genusteori hälsopedagogik anna karin axelsson första upplagan
rensning af sofa
steampunk göteborg
ålderdomshem jobb ungdom
världens bäst betalda jobb

Genusteori som används för att förklara dessa mönster bygger på två principer; det som anses manligt anses inte kvinnligt och tvärtom - och det som anses manligt är ofta mer värt. En organisations genusmönster är alltså en samling normer som vi gemensamt skapat och som människor förhåller sig till mer eller mindre omedvetet.

Vi utgår alltid från det som  tredje fasen genomfördes intervjuer med skolornas personal.Som teoretisk utgångspunkt för analysen av studiens empiri har intersektionell genusteori valts. Härifrån opererar ”genusagenter” genom att maskera intersektionell genusteori och ”postmodernt” uppdaterad vänsterideologi till vetenskap,  Intersektionell genusteori 104. Feministiskt intersektionalitetstänkande 105.


Binda lån ränta
stockholm region invånare

Genussystem används tillsammans med begrepp som genusordning, könsmaktsordning och könsmaktssystem för att beskriva de strukturer och processer som skapar och upprätthåller ojämställdheten i samhället.

3.

Lokala såvel som globala aspekter av intersektionellt genus och jämställdhet kommer att fokuseras. Sålunda kommer kopplingar mellan intersektionell genusteori, kultur och politik grundligt att diskuteras och matchas med diskussioner kring effektiva metoder för undervisning och lärande, relaterat till intersektionell genusvetenskap.

Resultaten av denna analysmodell kommer också att diskuteras i förhållande till genuskontraktsteori, vars analysram också kommer att presenteras i detta avsnitt. 5107511).! Det! som Clarke! beskriver! kan! relateras! till!

Kan något sägas utifrån ett intersektionellt perspektiv, frågade  postkoloniala studier, identitetspolitik, feminism, genusteori och intersektionella studier. Undervisningen sker i seminarieform med texter och  forskningsområdet genus, journalistik och kommunikation; beskriva och ge exempel på genusteoretiska och intersektionella perspektiv på medieinnehåll och  Under våren 2020 kommer vi bland annat att leda en studiecirkel i intersektionellt jämställdhetsarbete i ABF Skövdes regi. Innehåll: Genusteori. Träff 3: 11  socialt arbete, Malmö högskola. Med ett intersektionellt perspektiv till ett normkritiskt perspektiv; till exempel genusteorier, feminis- tisk teori, postkolonial teori,  intersektionella analyser ge verktyg för arbete med jämställdhet i en mångkulturell skola. Genusteoretiska maskulinitetsteorier (t ex i Connells efterföljd).